UMeluleki WesiBili KubuMongameli BokuQala Yini elandelayo ...

1 U mphrofethi wethu esimthandayo, uMongameli uThomas S. Monson, usifundise ukuthi “uthando liwumsuka wevangeli” 1 Uthando lubaluleke kangangoba uJesu walubiza ngo

Thola Intengo

Gwema ‘Ukuzifunela Izinto Ezinkulu’ — I-ONLINE LIBRARY ...

Gwema ‘Ukuzifunela Izinto Ezinkulu’ Ayikho ividiyo kulokhu okukhethile. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. Gwema ‘Ukuzifunela Izinto Ezinkulu’ ...

Thola Intengo

Vumela Imithetho KaNkulunkulu Nezimiso Zakhe Kuqeqeshe ...

1. Yini eyenza abantu babe ngcono kunezilwane? INTO eyenza abantu babengcono kunezilwane ukuthi banonembeza. Bekulokhu kunjalo kusukela kubantu bokuqala. Ngemva kokuba u-Adamu no-Eva bephule umthetho kaNkulunkulu bazifihla. Lokhu kubonisa ukuthi unembeza wabo wawubahlupha. 2. Unembeza wethu ...

Thola Intengo

Weseka uNyazi owaqembuka eBuhleni | Isolezwe

Weseka uNyazi owaqembuka eBuhleni Izindaba / 25 November 2015, 12:07pm / CELANI SIKHAKHANE UMFUNDISI Mthembeni Mpanza owahlubuka eBuhleni osephumele obala weseka uNyazi ngodaba oluthinta izitabane.

Thola Intengo

EZOTHANDO: Ngithole ukuthi umyeni wami uwumgulukudu ...

EZOTHANDO: Ngithole ukuthi umyeni wami uwumgulukudu wesigebengu Share this article with a friend

Thola Intengo

UmShumayeli 11:9 Thokoza, nsizwa, ebusheni bakho ...

UmShumayeli 11:9 ZUL59 Thokoza, nsizwa, ebusheni bakho, inhliziyo yakho ikuphe ukwenama emihleni yobunsizwa bakho, uhambe ngezindlela zenhliziyo yakho njengokubona kwamehlo akho, kepha yazi ukuthi ngakho konke lokho uNkulunkulu uyakukungenisa ekwahlulelweni.

Thola Intengo

EkaJakobe 1, IBHAYIBHELI ELINGCWELE (ZUL59) | The Bible App

Isibingelelo # Joh. 7:35 UJakobe, inceku kaNkulunkulu neyeNkosi uJesu Kristu, uyakhonza kuzo izizwe eziyishumi nambili ezihlakazekileyo.Ukuyala ngezilingo # 1 Pet

Thola Intengo

Khwabithani Ukukhonza Kwenu Kwemuli | Imuli Ethokozayo

2 khwabithani ukukhonza kwenu kwemuli OKUTSHIWO LIBHAYIBHILI: “Sondelani phansi kukaNkulunkulu laye uzasondela kini.” ( UJakhobe 4:8 ) Hlelani ukuthi lizakwenza nini ukukhonza kwenu kwemuli njalo lingeqisi.

Thola Intengo

i UKUCWANINGWA KWAMANDLA ENCAZELO YEGAMA …

ukucwaningwa kwamandla encazelo yegama nemiphumela yawo empilweni yabantu abakhuluma isizulu kanye nabanye abakhuluma izilimi zesintu e-afrika. (an analysis of the power in the meaning of a name and the impact of it in the lives of people that speak isizulu and …

Thola Intengo

Ubani Owenza Imithetho Elawula Izinto Ezisemkhathini? — I ...

Ubani Owenza Imithetho Elawula Izinto Ezisemkhathini? Ayikho ividiyo kulokhu okukhethile. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. ... Wabhala kabanzi ngokufundwa kwezinkanyezi nomkhathi, isayensi yezinto eziphilayo, yokuthakwa kwamakhemikhali, eyemvelo, yokuma komhlaba neyokusebenza kwengqondo. ...

Thola Intengo