Umshini wami wokuzidlokodla - Blogger

Angimasaje umshini uphakathi weee ngichame kwazise kade ngiqalile, ngiyikhiphe, avele ahleke athi Awu sistaz udliwa umshini sikhona, Ayi ngizithulele, Ayi ngimkhumule, wow lesosifuba awe ma, ngiyeblukweni ngiqaqe ibhande iblukwe ngililahle le, Ayi inkalakatha iwuphethe bo umthondo.

Thola Intengo

Izindlela Zokuzelapha Ekhaya | The Ulwazi Programme

Ukuzelapha ekhaya ngendlela yesintu: Ithumba Uma unethumba ufuna lisheshe livuthwe khona uzolikhama, uhlanganisa ushukela nensipho enemisebe yelanga, bese unamathisela kuleyondawo oyisola ukuthi inethumba, ulale ukufakile wakuvala ngendwangu, liyavuthwa ithuma kuvele nomlomo bese kubalula ukuthi likhameke nezinhlungu zingabi khona kakhulu.

Thola Intengo

INkosazane ehola izintombi eMhlangeni – Ubukhosi

INkosazane ehola izintombi eMhlangeni. July 25, 2017. UHulumeni we-ANC ulondoloza ifagugu elinguShenge. September 29, 2017. Isizwe sihloba ngezintombi nezinsizwa. July 30, 2017. Iminyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzigqaja. September 29, 2017. Iminyaka engama-33 yokuzigqaja.

Thola Intengo

Umshado | The Ulwazi Programme

Ngokwesintu bebengahlukanisi abantu uma kade sebeganene noma sebelobolene. Umakoti losuke egane kulowomuzi, akayena owendoda yakhe kodwa kusuke kungowedlozi lakulowomuzi ngoba uma kusaqala zonke izingxoxo zamalobolo idlozi liyabikelwa ngempepho abakubo kamkhwenyana nabakantombazane nabo bayabika empepheni nabo.

Thola Intengo

Uyini uMbuso kaNkulunkulu? Kungani Siwuthandazela?

Uyini uMbuso kaNkulunkulu? IsAmbulo 11:15. UMbuso noma uhulumeni kaNkulunkulu uyobusa umhlaba usezulwini. 1 Thimothewu 6:15. UJesu uyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu. IsAmbulo 14:1, 4. Abantu abangu-144 000 bazobusa noJesu ezulwini. Hebheru 4:15; 5:8. UJesu nabangu-144 000 bayayiqonda indlela esizizwa ngayo, nezinkinga esibhekene nazo.

Thola Intengo

EZOTHANDO: ''Bengithandana nomuntu oshadile manje usefuna ...

Impendulo: Asazi senishade iminyaka emingaki kodwa ayikho into ebaluleke njengokuthi umshado wenu ungagcini usungabantwana nezidingo kuphela. Kubalulekile ukuba wumndeni okholiwe nozinikele ebandleni kodwa akungaze kudlule ubudlelwano benu nobabili.

Thola Intengo

Ndebele Rosary Prayers - The Work of God''s Children

The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. When editing, please adhere to the Content Standards.. Some images have been enhanced for teaching purposes and may not be identical to the original artwork.

Thola Intengo

UHulumeni we-ANC ulondoloza ifagugu elinguShenge

KUQOPHEKE umlando ngesenzo sikaHulumeni oholwa uKhongolose KwaZulu-Natal othathe isinqumo sokuhlonipha umholi we-Inkatha Freedom Party nonguNdunankulu kaZulu, iNkosi uMangosuthu Buthelezi ngokuthi uzinikele ekutheni ufake isandla ekuthuthukisweni kwesikhungo …

Thola Intengo